Nákupní řád Aqua design amano co., czech & slovak republic


I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ada-eu.cz . Podmínky blíže vymezují a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží akvaristické techniky a příslušenství pro akvaristiku mezi firmou Aqua design amano co., czech & slovak republic, IČ 75891859, Budovatelská 1001, 383 01, Prachatice a jejími obchodními partnery. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákonem. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch. zák.“), jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří dodací podmínky a reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „kontakty“.


Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

b) Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě http://www.ada-eu.cz. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovou změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.

f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

g) Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.ada-eu.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v části „ochrana osobních údajů").

h) Kupující je předem seznámen s celkovou cenou, včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách. Balné je již započítané v ceně výrobku.

i) Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.
Objednávky přes internetový obchod na adrese http://www.ada-eu.cz je možné provádět 24h denně, 7 dní v týdnu.
Expedice objednaného zboží proběhne do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky prodávajícím.


Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.ada-eu.cz
- elektronickou poštou na adrese: info@ada-eu.cz
- osobně
- telefonicky
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité


IV. Možnosti platby

a) platba v hotovosti při nákupu
b) platba předem bankovním převodem
e) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
f) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 

V. Odstoupení od smlouvy

Podmínky uvedené pod bodem V. písmene a) jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem, ostatní případy jsou dány bodem V. písmene b) těchto obchodních podmínek.

a) odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Kupující - spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, bez známek použití, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.). Prodávající do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem a s případným odůvodněním odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou).

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.


b) odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel
V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí se na podmínkách odstoupení akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad a český manuál.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.


VII. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

e) V případě zaplacení zboží, platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí PayPal se musí kupující při předání zboží dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.IX. Záruční podmínky

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Za firmu ADA Czech & Slovak republic schválil Ing. Oldřich Konečný, ředitel prodeje.
Vypracováno v souladu s § 619-627 zákona č. 40/1964 obč. zák. a zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, zákonem. č. 513/1991 Sb., obch. zák., vše ve znění novel.
 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci.

Zpět na úvod

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené přes internetový obchod Aqua design amano co., czech & slovak republic, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

1. Záruka

Délka záruky je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu.  Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.


2. Záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
d) vzniklá mechanickým poškozením zboží
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy doporučenému prostředí
f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
h) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.3. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část) společně se záručním listem.

Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vyřízení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního (není však podmínkou) a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.


4. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

a) pokud uzná reklamaci jako oprávněnou - obratem ji vyřídí
b) není-li možné oprávněnou reklamaci obratem vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemné potvrzení, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy. V případě uplatnění reklamace prostřednictvím zaslání předmětu přes dopravce, bude odesláno písemné potvrzení o přijetí reklamovaného předmětu prostředky dálkové komunikace (e-mail).
b) bezodkladně odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta.  

5. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem

a) v případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti
b) v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, přednostně dodavatel přistoupí k výměně zboží za nové (resp. jeho součást) téhož typu.
c) zákazník má právo od smlouvy odstoupit v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Tímto se rozumí 3 vady stejné či 4 různé (3x nebo 4x již bylo zařízení v servise)

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.


6. Účtování skladného

Pokud kupující trvá na osobním převzetí reklamovaného předmětu a nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.


7. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (uplatní se v případě postupu dle obchodního zákoníku – u kupujícího, který není konečný spotřebitel).


8. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Neplatí u zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

9. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Dodací podmínky Aqua design amano co., czech & slovak republic pro nákup přes internetový obchod www.ada-eu.cz

Zpět na úvod

1. Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě http://www.ada-eu.cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2. Cenové kategorie zboží


Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

3. Dodání zboží

Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Co nejpřesnější informace o času doručení je možno získat sledováním přiděleného kódu na webových stránkách PPL dle zvoleného způsobu dopravy viz níže.


Při dodání je kupující, nikoli však konečný spotřebitel, povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu. Je-li kupujícím konečný spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme, a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem/telefonicky na adresu firmy, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.

V případě zaplacení zboží bankovním převodem se musí kupující dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem či jiným způsobem prokazující oprávněnost věc převzít.

Doprava kamkoliv po ČR a SR je účtována dle platného ceníku přepravní společnosti PPL / http://www.ppl.cz / a České pošty / http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/baliky/cr/obchodni-balik-id242/#cenik / Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zpět na úvod